VERKSAMHET

 

FAMILJERÄTT

 

Familjerätten tar sikte på alla de juridiska frågor som rör familjen. Det är inte enbart när problem har uppstått som det kan löna sig att vända sig till oss.

 

Om du ska flytta ihop med någon medför det både rättigheter och skyldigheter för dig, vilket är viktigt att känna till. Kontakta oss så får du vägledning och mer information om vad det kan komma att innebära för dig. Vi hjälper bl a till med att upprätta samboavtal, äktenskapsförord, testamenten, samäganderättsavtal och gåvoavtal.

 

I samband med att ett samboförhållande eller äktenskap upplöses uppstår ofta många tvistiga frågor. Vi hjälper till med att reda ut alla de svåra ekonomiska frågor som kan uppstå i samband med en bodelning. Det är inte ovanligt att det samtidigt uppstår tvistiga frågor ang de gemensamma barnens vårdnad, boende och umgänge. Vi har en gedigen erfarenhet på området och företräder dig med stort engagemang för att lösa tvisten på bästa sätt.

 

Vi företräder även Socialnämnder och föräldrar i mål om faderskap (fastställande och upphävande av faderskap).

 

Exempel på juridiska tjänster: Vårdnads-, boende- och umgängestvister, god man, verkställighet, faderskapsärenden äktenskapsskillnader, bodelningar, underhållsbidrag, upprättande av samboavtal, äktenskapsförord, gåvoavtal, testamenten, bouppteckning och arvskifte, arvstvister.

 

 

SOCIALRÄTT

 

Vi är offentliga biträden i Förvaltningsdomstol i mål som rör tvångsomhändertaganden enligt särksild lagstiftning (LVU, LPT, LVM, LRV)

 

LVU - Lagen om vård av unga

LVM - Lagen om vård av missbrukare

LPT- Lagen om psykiatrisk tvångsvård

LRV- Lagen om rättpsykiatrisk tvångsvård.

 

När ett mål om tvångsvård ska prövas i Förvaltningsrätten utses en jurist eller advokat såsom offentligt biträde för dig. Du har även möjlighet att själv lämna önskemål på den jurist eller advokat du vill ska företräda dig i målet. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

 

 

BROTTMÅL

 

Har du blivit utsatt för ett brott?

 

Om du exempelvis har blivit utsatt för misshandel, rån, sexualbrott eller något annat brott som kan ge fängelse för den som har begått brottet, kan du har rätt till ett målsägandebiträde. Detta kan du i regel begära hos polis, åklagare eller inför en rättegång hos domstolen. Målsägandebiträdet är en jurist eller advokat som tillvaratar dina rättigheter under förundersökningen och under rättegången. Vi finns som ett stöd för dig genom hela processen så att du känner dig trygg och förberedd inför rättegången. Vi hjälper även till med att upprätta skadeståndsanspråk inför en ev rättegång.

 

Du kan själv önska den du vill ska företräda dig i processen och för vårt arbete behöver du inte betala. Om du inte själv önskar den advokat eller jurist du vill ha, förordnar domstolen ett målsägandebiträde efter egen bedömning. Ring så berättar vi mer och kan informera om hur du går tillväga för att få någon av oss som ditt målsägandebiträde.

 

Är du misstänkt för ett brott?

 

En misstänkt som har rätt till en offentlig försvare kan själv begära vem som ska företräda honom eller henne. Vi tillvatar alltid våra klienters intressen på bästa sätt och ser till att du får en rättvis prövning. Det är viktigt att du känner förtroende för den advokat som ska företräda dig. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Har du suttit frihetsberövad?

Den som har varit berövad friheten men som sedan inte blir åtalad eller som frikänns av domstol har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714), vi hjälper dig att upprätta skadeståndsanspråk till JK. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

 

AFFÄRSJURIDIK

 

Vi företräder både enskilda personer, företag och försäkringsbolag i frågor av affärsjuridisk karaktär.

Vi bistår med vår expertis inom bl a följande områden;

 

- Köprätt

- Avtalsrätt

- Bolags- och föreningsrätt

- Skadeståndsrätt

- Fastighetsrätt

- Entrepenadrätt

- Arbetsrätt

- Fastighets- och hyresrätt

- Företagsöverlåtelser

- Immaterialrätt

- Obeståndsjuridik

 

 

 

Notarius

Publicus

ADVOKAT ABRAHAMSSON

I SKÅNE AB

 

I kontorsgemenskap med Skånes Advokatbyrå AB,

Advokat Caroline Davidsson AB, Ljungdahls Advokatbyrå AB

Telefon:

010-130 90 99

 

Email:

carin.abrahamsson@skanesadvokat.se