BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Notarius

Publicus

ADVOKAT ABRAHAMSSON

I SKÅNE AB

 

I kontorsgemenskap med Skånes Advokatbyrå AB,

Advokat Caroline Davidsson AB, Ljungdahls Advokatbyrå AB

 

 

Behandling av personuppgifter

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

 

Advokat Abrahamsson i Skåne AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

 

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av uppdragsavtal, för att det är nödvändigt för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, samtycke och/eller intresseavvägning.

 

Personuppgifter kan komma att överföras mellan Skånes Advokatbyrå AB, Ljungdahls advokatbyrå AB och Advokat Caroline Davidsson AB, som Advokat Abrahamsson i Skåne AB har

kontorsgemenskap med.

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Upp-gifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

 

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokat Abrahamsson i Skåne AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokat Abrahamsson i Skåne AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss om Du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

 

 

Kontor Kristianstad

Östra Boulevarden 28

291 31 Kristianstad

Kontor Ringsjöbygden

Råbygatan 10 B

242 30 Hörby

Kontor Österlen

Box 93

Stortorget 3

272 22 Simrishamn

Tfn: 010-130 90 90

Direkt: 010-130 90 99

Mobil: 0733-15 43 93

Fax: 010-130 90 92

E-post: carin.abrahamsson@skanesadvokat.se

 

Bankgiro: 553-1041

Bankgiro klientmedel: 5015-9607

Telefon:

010-130 90 99

Email:

carin.abrahamsson@skanesadvokat.se